top of page

Terms and conditions

1. ALMINDELIGE BETINGELSER

1.1. Salg og levering kan alene ske i henhold til aftale med Smartwatts ApS.

1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle leverede ydelser, der er bestilt af kunden. Salgs- og
leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler indgået med Smartwatts ApS, med mindre der er indgået anden skriftlig
aftale herom.

1.3. Samtlige aftaler er underlagt salgs- og leveringsbetingelserne, når aftalen er accepteret af kunden.

1.4. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende uanset bestillingsform.

 

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1. Alle tilbud fra Smartwatts ApS bortfalder, såfremt kunden ikke har accepteret tilbuddet indenfor 4 uger.

2.2. Enhver bestilling er først bindende for Smartwatts ApS, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse eller
en leverance fra Smartwatts ApS. I sidstnævnte tilfælde erstattes ordrebekræftelsen af den udstedte faktura.

2.3. Erklæringer afgivet til eller fra repræsentanter hos Smartwatts ApS er først gældende fra det tidspunkt, hvor der
foreligger en bekræftelse fra Smartwatts ApS.

3. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1. Alle priser angives i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms. Såfremt der er tale om forbrugerforhold, oplyses
prisen altid i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

3.2. Såfremt der sker ændringer i valutakurser, toldsatser, skatter eller afgifter m.v., og ændringerne medfører
dokumenterbare forøgede omkostninger for Smartwatts ApS, er Smartwatts ApS ikke bundet af det fremsendte tilbud.
Smartwatts ApS er i dette tilfælde forpligtet til at orientere kunden herom og fremsende tilbud på ny med de ændringer,
som de forøgede omkostninger måtte medføre.

3.3. Alle ydelser forfalder til betaling i overensstemmelse med forhandleraftale, tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.
Smartwatts ApS forbeholder sig retten til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med
2,0 % pr. påbegyndt måned.

3.4. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som kunden
måtte finde sig berettiget til, medmindre sådan er accepteret af Smartwatts ApS.

3.5. Ved ændring af priser og merydelser vil kunden blive informeret over e-mail.

3.6. Smartwatts ApS er berettiget til at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed, med mindre andet fremgår af tilbud
eller aftale.

4. LEVERING

4.1. Oplyste leveringstider er alene vejledende og fastsat efter Smartwatts ApS bedste skøn.

4.2. Medmindre andet er aftalt, anses produktet for at være leveret på det tidspunkt, hvor produktet er overgivet til
kunden eller dennes selvstændige fragtfører.

4.3. I tilfælde af at Smartwatts ApS, efter aftale med kunden, skal forestå installationsarbejder eller lignende, er
leveringstidspunktet fortsat som angivet i punkt 4.2.

4.4. For eventuel montering eller andre serviceydelser faktureres kunden efter medgået tid.

4.5. Forsinkelse, der kan tilregnes Smartwatts ApS, kan ikke danne baggrund for erstatning, men alene berettige kunden
til ophævelse af parternes aftale. Kunden er kun berettiget til at ophæve parternes aftale i tilfælde af Smartwatts ApS
væsentlige forsinkelse. Ophævelse kan dog ikke ske, såfremt der allerede er sket levering af en del af det aftalte,
henholdsvis at levering af serviceydelser er påbegyndt.

4.6. Levering vil ske i henhold til Incoterms 2020 EXW (Ex Works) Helge Nielsens Allé 7, 3.A, 8723 Løsning, med mindre
andet er skriftligt aftalt.

5. PRODUKTINFORMATION

5.1. Enhver produktinformation herunder tegninger, specifikationer eller lignende, som er udleveret af Smartwatts ApS
før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Smartwatts ApS ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives,
sælges eller på anden måde distribueres uden Smartwatts ApS skriftlige tilladelse.

5.2. Enhver produktinformation oplyst af Smartwatts ApS er alene at betragte som orienterende, og kun forpligtende i
det omfang Smartwatts ApS udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

5.3. Smartwatts ApS forbeholder sig retten til løbende at foretage konstruktionsændringer og produktforbedringer.

5.4. For allerede leverede produkter har kunden ikke krav på konstruktionsændringer eller produktforbedringer nævnt
i punkt 5.3.

6. KUNDENS FORPLIGTIGELSER

6.1. Kunden er ved levering forpligtiget til at foretage nøje undersøgelse af det leverede.

6.2. Kundens reklamation skal være skriftlig og skal være modtaget af Smartwatts ApS senest 8 dage efter
leveringsdatoen, jævnfør punkt 4.2. Kunden skal anføre, hvori manglen består.

6.3. Kunden kan kun sende et produkt retur efter forudgående aftale med Smartwatts ApS.

7. KUNDENS MISLIGHOLDELSE

7.1. Kundens misligholdelse af parternes aftale, herunder manglende betaling, berettiger Smartwatts ApS til at hæve
fremtidige og igangværende aftaler samt at kræve erstatning.

8. SMARTWATTS’ FORPLIGTIGELSER

8.1. Såfremt kunden påviser mangler ved det leverede, forbeholder Smartwatts ApS sig retten til at udbedre manglen,
kreditere kunden for de mangelfulde produkter, yde kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for produktet eller
foretage omlevering.

8.2. Smartwatts ApS’ ydelse inkluderer ikke serviceeftersyn, med mindre skriftlig aftale herom er indgået.

8.3. Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. 

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

9. EJENDOMSFORBEHOLD

9.1. Smartwatts ApS forbeholder sig ejendomsretten til alle solgte produkter, indtil hele købesummen med tillæg af
påløbne omkostninger er betalt til Smartwatts ApS.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1. Smartwatts ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos kunden eller tredjemand uden
hensynstagen til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel eller produktansvar.

10.2. Kundens anvendelse af det leverede produkt foregår på eget ansvar og risiko.

10.3. Smartwatts ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl opstået på baggrund af kundens forkerte anvendelse eller
anvendelse i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produktets funktion.

10.4. Smartwatts ApS er alene ansvarlig for påviste fejl eller forsømmelser udvist af dets ansatte.

10.5. Ovenstående punkt 10.1, 10.2, 10.3 gælder også for force majeure lignende tilfælde.

10.6. I tilfælde af force majeure skal Smartwatts ApS uden ugrundet ophold, skriftligt underrette kunden. Begge parter
kan herefter skriftligt annullere den indgåede aftale, såfremt opfyldelse af aftalen ikke er mulig indenfor 3 måneder
fra ophævelsestidspunktet.

10.7. Erstatningskrav kan ikke overstige det fakturerede beløb.

11. PRODUKTANSVAR

11.1. Smartwatts ApS hæfter kun for defekte produkter i det omfang dette følger af præceptiv lovgivning.

 

12. TRANSPORTERKLÆRING

12.1. Smartwatts ApS er berettiget til at overdrage indgåede aftaler til tredjemand i henhold til indgåede aftale mellem
Smartwatts ApS og kunden.

13. TVISTER

13.1. Enhver aftale indgået med Smartwatts ApS er undergivet dansk lovgivning. Eventuelle tvister kan derfor kun indbringes for Retten i Horsens.

13.2. Skulle bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser være helt eller delvist ugyldige, påvirker dette
ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

14. ÆNDRING AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

14.1. Smartwatts ApS forbeholder sig retten til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne, såfremt ændringerne er nødvendige for at efterkomme nye markeds- og lovmæssige krav.

bottom of page